Фонд Хелпус лого

Статут благодійного фонду "Хелпус"

12 листопада 2015, 17:00 313 Автор: Лазарєва Світлана helpus.org.ua

Реєстраційні документи фонду

С Т А Т У Т

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

„ХЕЛПУС”

м. Запоріжжя - 2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Благодійний фонд „Хелпус”, що іменується в подальшому «Фонд», є неприбутковою благодійною організацією, створеною як благодійний фонд.

1.2. Фонд створено за законодавством України. Фонд здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми актами Фонду.

1.3. Фонд набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, здійсненої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Фонд діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.5. Фонд діє на всій території України,

1.6. Фонд є самостійною юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші ознаки юридичної особи у відповідності до чинного законодавства. Фонд має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, отримувати права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах.

1.7. Фонд має усі права юридичної особи та є учасником цивільно-правових відносин.

1.8. Фонд може бути засновником та учасником підприємств, господарських товариств, інших юридичних осіб відповідно до законодавства.

1.9. Фонд самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

1.10. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, якщо інше не встановлено законодавством України.

1.11. Держава не відповідає за зобов'язаннями Фонду, так само, як і Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

1.12. Фонд є неприбутковою організацію за законодавством України і не має на меті одержання та перерозподіл прибутку.

1.13. Фонд створюється на невизначений строк.

1.14. Найменування Фонду українською мовою:

повне – Благодійний фонд „Хелпус”;

скорочене – БФ „Хелпус”.

Найменування Фонду російською мовою:

повне –Благотворительный фонд „Хелпус”

скорочене – БФ „Хелпус”.

Найменування Фонду англійською мовою:

повне –Charity foundation „Helpus”

скорочене – CF „ Helpus”.

1.15. Місцезнаходження Фонду: 69061, Україна, місто Запоріжжя, вулиця Центральна, будинок 3, квартира 4.

1.16. Засновник Фонду – благодійний фонд «Щаслива дитина».

Ідентифікаційний код 35147620

Місце знаходження 69061 Запорізька область

місто Запоріжжя, вулиця Центральна будинок 3, квартитра 4.

Дата реєстрації 16.05.2007

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Метою Фонду є здійснення благодійної діяльності, спрямованої на:

- допомогу особам, які досягли 18 рокiв: безпритульним повнолітнім; випускникам дитячих сирітських установ; малозабезпеченим сім’ям та тим, що опинились у скрутній життєвій ситуації; одиноким похилим людям; інвалідам 1-2-3 групи; особам, що перебувають в психоневрологічних та геронтологічних закладах; особам, що відбули покарання в місцях позбавлення волі; особам, що страждають на залежності;

- допомогу особам, хворим на гематологічні, онкологічні захворювання та інші важкі хвороби, участь у наданні медичної допомоги таким особам та здійснення догляду за ними, сприяння профілактиці, діагностики та лікуванню цих хвороб;

- здійснення іншої благодійної діяльності в інтересах суспільства, надання благодійної допомоги тим, хто її потребує.

2.2. Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги.

2.3. Основними завданнями та напрямами діяльності Фонду є:

• розробка і реалізація заходів, направлених на сприяння соціальної, інтелектуальної, фізичної і психологічної реабілітації осіб з обмеженими можливостями, малозабезпечених сімей, сімей з груп ризику, одиноким похилим людям, особам, що відбули покарання в місцях позбавлення волі, особам що перебувають у психоневрологічних геронтологічних закладах;

• організація, сприяння та підтримка будь-яких заходів, спрямованих на допомогу особам, хворим на лейкемію, онкологічні захворювання та інші важкі хвороби, а також сприяння профілактиці, діагностиці та лікуванню цих хвороб, надання підтримки хворим та сприяння соціальній реабілітації особам, які хворіли на ці захворювання;

• встановлення додаткової адресної соціальної підтримки для одиноких людей похилого віку;

• поліпшення умов і рівня життя осіб що перебувають у психоневрологічних закладах;

• сприяння розробці і реалізації заходів, направлених на розвиток мережі установ соціального захисту;

• сприяння соціальної адаптації, та реабілітації осіб що відбули покарання у місцях позбавлення воли, тих що вилікувались від залежності;

• сприяння зміцненню престижу і ролі сім'ї в суспільстві;

• сприяння захисту материнства, дитинства і батьківства;

• сприяння діяльності у сфері профілактики і охорони здоров'я, а також пропаганди здорового способу життя, поліпшення морально-психологічного стану дорослих осіб;

• сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;

• подання допомоги талановитій творчій молоді, призначення стипендій, матеріальної допомоги;

• підтримка участі обдарованої молоді в національних та міжнародних наукових проектах, грантах, конференціях та семінарах, у міжнародному обміні освітньою та науковою інформацією;

• допомога у проведенні конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, конкурсів, свят а також інших масових заходів з питань охорони здоров’я та навколишнього природного середовища, науки, культури та освіти;

• підтримка соціологічних досліджень з політичних, соціально-економічних, правових та культурних питань;

• сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;

• участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

• сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

• надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям, інших найбільш незахищених верств населення;

• реалізація благодійних заходів щодо забезпечення зайнятості населення, в т.ч. організація на добровільних засадах населення для участі у вирішенні суспільних питань; сприяння у заснуванні центрів добровільної праці, зростанню ролі добровільної праці у вирішенні суспільних проблем;

• надання допомоги притулкам, геронтологічним інтернатам, а також установам виконання покарань;

• допомога особам без певного місця проживання;

• сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

• сприяння в організації місць безкоштовного харчування;

• надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

• сприяння законотворчій роботі, проведенню наукових досліджень з питань розробки законодавчих пропозицій;

• підтримка програм обміну досвідом з питань діяльності органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, розробки та реалізації програм сприяння діяльності цих органів;

• активна співпраця з міжнародними організаціями, фондами з питань розробки спільних проектів у галузях економіки, освіти, культури, спорту, туризму, медицини, інформації, а також участь у проектах із соціально-економічних питань;

• реалізація благодійних програм з надання допомоги громадянам та юридичним особам щодо захисту їх порушених прав, свобод та законних інтересів;

• організація пізнавальних та туристичних заходів для студентської молоді, та вихованців психоневрологічних закладів.

• сприяння веденню культосвітньої роботи серед населення в засобах масової інформації з метою пропаганди ідей загальнолюдських цінностей, ідеалів добра, милосердя й добродійності.

2.4. З метою здійснення благодійної діяльності та у відповідності із основними завданнями та напрямами діяльності Фонд має право:

• самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

• об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

• обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

• організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

• постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;

• відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

• утворювати громадські приймальні для надання правової допомоги;

• засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

• бути учасником інших благодійних організацій;

• мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України;

• популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

• вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних завдань Фонду;

• брати участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Фонду;

• представляти інтереси та захищати права учасників Фонду;

• встановлювати і розвивати гуманітарні і професійні зв’язки в Україні та інших країнах, обмінюватися інформацією, волонтерами і спеціалістами з відповідними організаціями України та іноземних держав;

• самостійно затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі пожертвувань та угод про благодійну допомогу;

• поширювати інформацію про діяльність Фонду, пропагувати свої ідеї, мету і завдання;

• укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян;

• сприяти проведенню та брати участь у міжнародних, національних і місцевих конференціях, семінарах та інших освітніх, наукових і просвітніх заходах з питань, пов’язаних із метою Фонду;

• бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;

• організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші благодійні заходи у встановленому законодавством порядку;

• встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Фонду;

• створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет, які освітлюють діяльність Фонду;

• мати інші права згідно з законодавством України.

2.5. Фонд зобов'язаний забезпечувати виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про фінансову діяльність членам Фонду.

2.6. Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких основних формах:

1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна (одноразова або систематична), а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

6) публічний збір благодійних пожертв;

7) управління благодійними ендавментами;

8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

10) відшкодування витрат бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав;

11) інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.7. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

3. УЧАСНИКИ ФОНДУ, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Учасниками Фонду є його засновник та інші фізичні та юридичні особи, які підтримують його мету та завдання, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку.

3.2. Учасники Фонду мають рівні права. Учасники Фонду – юридичні особи діють через своїх представників.

3.3. Участь у Фонді є добровільною.

3.4. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання Фонду, надають матеріальну підтримку Фонду або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Фонду. Органи державної влади i органи місцевого самоврядування, а також державні i комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути учасниками Фонду.

3.5. Фізичні та юридичні особи стають учасниками Фонду шляхом подачі заяви до Правління Фонду.

3.6. Участь в Фонді припиняється:

• у разі виключення з учасників Фонду;

• у разі добровільного виходу з учасників Фонду;

• в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Особа може бути виключена з учасників Фонду у разі:

• порушення учасником Фонду Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Фонду, або які суперечать рішенням органів управління Фонду;

• вчинення нею дій, які шкодять репутації або інтересам Фонду.

3.8. Виключення особи з числа учасників Фонду здійснюється за рішенням Правління. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення Правління є остаточним. Про прийняте рішення обов’язково повідомляється особа, у відношенні до якої прийнято рішення.

3.9. Члени Правління можуть бути виключеними з учасників Фонду тільки за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. Рішення у даному випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 загальної кількості учасників Фонду, присутніх на Загальних зборах учасників Фонду.

3.10. Підставою для припинення участі у Фонді за ініціативою учасника Фонду є відповідна письмова заява учасника Фонду до Правління.

3.11. Учасники Фонду в порядку, передбаченому законодавством та Статутом, мають право:

• обирати i бути обраними до органів управління Фонду, брати участь в їх роботі з правом голосу;

• вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань діяльності Фонду, звертатися до них зі скаргами та заявами і одержувати вмотивовану вичерпну відповідь;

• отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду, що не складає таємницю;

• вільно вийти із складу учасників Фонду;

• одержувати повну інформацію про виконання благодійної програми чи окремих благодійних заходів, використання майна та коштів Фонду;

• використовувати наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Фонду;

• користуватися матеріальною базою Фонду;

• звертатися за допомогою до Фонду за захистом своїх прав і законних інтересів;

• учасники Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду.

3.12. Учасники Фонду зобов’язані:

• дотримуватись Статуту Фонду;

• виконувати рішення органів управління Фонду, прийняті в межах їх компетенції;

• виконувати свої зобов'язання перед Фондом;

• утримуватись від дій, які наносять Фонду матеріальну шкоду або можуть зашкодити діловій репутації чи інтересам Фонду;

• брати активну участь в діяльності Фонду;

• пропагувати ідеї Фонду та подавати у цьому відповідну допомогу;

• захищати інтереси Фонду;

• письмово повідомляти Правління про зміну своїх представників;

• нести інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Фонду.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА ФОНДУ

4.1. Органами управління Фонду є: Загальні збори учасників Фонду, Правління Фонду, Директор Фонду.

4.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду.

4.2.1. Право брати участь у Загальних зборах учасників Фонду та голосувати за прийняття рішень належить усім учасникам Фонду. Учасники Фонду мають право призначати своїх представників. Кожен учасник Фонду має один голос.

4.2.2. Загальні збори учасників Фонду вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, які володіють більш ніж 60% голосів.

4.2.3 Загальні збори учасників Фонду проводиться не рідше ніж один раз на рік.

4.2.4. Рішення про скликання Загальних зборів учасників Фонду приймає Директор або особа, яка виконує його функції.

4.2.5. За рішенням Правління або на письмову вимогу двох третин учасників Фонду позачергові Загальні збори учасників Фонду має бути скликані протягом тридцяти днів. Якщо Директор протягом зазначеного періоду не призначає час та місце проведення позачергових Загальних зборів учасників Фонду, скликає Загальні збори учасників Фонду ініціатор.

4.2.6. Особа, яка скликає Загальні збори учасників Фонду, повинна надати учасникам Фонду порядок денний Загальних зборів учасників Фонду не пізніше ніж за 10 днів до дня її проведення.

4.2.7. Головує на Загальних зборах фонду Голова зборів, який разом із секретарем обирається зі складу учасників Фонду або їх представників. Протоколи Загальних зборів підписуються головуючим та секретарем.

4.2.8. Рішення Загальних зборів учасників Фонду, крім окремо зазначених, приймаються простою більшістю голосів. Голосування на Загальних зборах учасників Фонду є відкритим. Загальні збори учасників Фонду мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням, про що приймається окреме рішення.

4.2.9. До компетенції Загальних зборів учасників Фонду належить:

• затвердження Статуту Фонду, внесення змін до нього;

• обрання та відкликання членів Правління, а також обрання та звільнення Директора;

• затвердження благодійних програм та звітів про їх виконання;

• визначення основних напрямів діяльності Фонду;

• контроль відповідність діяльності та використання активів Фонду його Статуту

• прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

• заслуховування та затвердження річних звітів Правління;

• виключення членів Правління з числа учасників Фонду.

Загальні збори учасників Фонду можуть розглядати будь-які інші питання, що виникають у зв'язку з діяльністю Фонду.

4.2.10. Якщо Фонд має одного учасника (засновника), рішення, які повинні прийматися Загальними зборами учасників Фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

4.3. Виконавчим органом фонду є Правління.

4.3.1. Правління складається з 5-х членів, включаючи Голову Правління, що обираються Загальними зборами учасників Фонду терміном на 3 роки. Кількість членів Правління та/або термін, на який вони обираються, можуть змінюватися за рішенням Загальних зборів учасників Фонду.

4.3.2. Голова правління та члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

4.3.3. Члени Правління можуть бути переобраними повторно. Членами Правління не можуть бути Директор, працівники апарату Фонду. Якщо член Правління подає у відставку, вибуває або за станом здоров’я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Правління може призначити тимчасового члена Правління до затвердження нового члена Правління наступними Загальними зборами учасників Фонду.

4.3.4. Організаційною формою роботи Правління є його засідання. Засідання Правління скликаються та проводяться Головою правління в разі необхідності.

4.3.5. Рішення на засіданні Правління приймаються простою більшістю голосів (крім окремо зазначених у Статуті) при участі в засіданні не менше 1/2 від загального складу Правління. При рівній кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

4.3.6. Рішення Правління оформлюються протоколом. Протокол засідання Правління підписує Голова правління та секретар.

4.3.7. Правління:

• організовує виконання рішень Загальних зборів учасників Фонду;

• здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів учасників Фонду;

• за поданням Директора затверджує план діяльності Фонду та кошторис витрат на рік;

• затверджує зразки символіки та атрибутики, штампу, печатки, бланку Фонду, положення про них тощо;

• затверджує штатний розклад апарату Фонду;

• приймає рішення про набуття участі та виключає особу з числа учасників Фонду у порядку, визначеному цим Статутом;

• розглядає заяви та пропозиції учасників Фонду, що направлені на адресу Правління;

• приймає рішення про вступ Фонду в асоціації, спілки, інші об’єднання, участь (припинення участі) в реалізації спільних проектів;

• готує і виносить на обговорення Загальних зборів учасників Фонду основні напрямки діяльності Фонду;

• ухвалює рішення про скликання позачергових Загальних зборів учасників Фонду;

• вносить до Загальних зборів учасників Фонду пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;

• здійснює інші функції, що надані цим Статутом Правлінню або покладені на нього Загальними зборами учасників Фонду;

• узгоджує обсяг коштів Фонду та майна, котрими розпоряджається Директор.

4.3.8. Члени Правління не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені законом.

4.3.9. У випадку коли Правління не зібрало кворуму, питання, що виносились на розгляд Правління, та повноваження щодо вирішення цих питань переходять від Правління до Директора.

4.4. Голова Правління:

• організовує та керує роботою Правління;

• скликає засідання Правління та головує на них;

• підписує всі документи, прийняті Правлінням;

• відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, зберігання протоколів та іншої документації його попередніх засідань;

• особисто звітує перед Загальними зборами учасників Фонду та перед Правлінням про роботу Фонду за звітний період;

• вносить на розгляд Правління пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;

• виконує інші функції, покладені на нього Статутом, Загальними зборами учасників Фонду та внутрішніми документами Фонду.

4.5. Правління своїм рішенням може передати частку своїх повноважень Голові правління. Голова Правління може передати частку своїх повноважень Директору.

4.6. Для забезпечення поточної діяльності Фонду призначається одноособовий адміністративно-виконавчий орган - Директор.

4.6.1. Директор:

• здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду;

• скликає Загальні збори учасників Фонду;

• діє згідно з законодавством від імені Фонду без довіреності;

• представляє інтереси Фонду у взаємовідносинах з іншими благодійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадянами, іноземними громадянами та особами без громадянства;

• розпоряджається майном та коштами Фонду, якщо їх вартість або сума не перевищує обмежень, встановлених Загальними зборами учасників Фонду. У разі такого перевищення для відчуження/придбання майна або перерахування коштів на користь третіх осіб необхідне попереднє отримання згоди Правління

• укладає від імені Фонду договори та вчиняє правочини, видає довіреності;

• відкриває та закриває поточні та інші рахунки в установах банків, має право першого підпису банківських та фінансових документів Фонду;

• організовує роботу працівників апарату Фонду;

• розподіляє обов'язки між працівниками апарату Фонду;

• розробляє та вносить на затвердження Правління кошторис витрат та план діяльності Фонду на рік;

• в межах своєї компетенції видає обов’язкові для виконання працівниками апарату Фонду накази, розпорядження, інструкції та вказівки;

• видає довіреності працівникам апарату Фонду;

• доручає працівникам апарату Фонду виконання конкретних завдань;

• приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників апарату Фонду, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

• у межах своєї компетенції забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Правління;

• подає на затвердження Правління штатний розклад апарату Фонду;

• у межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень Загальних зборів учасників Фонду та Правління;

• розробляє поточні плани діяльності Фонду і заходи, що є необхідними для виконання його завдань;

• забезпечує оформлення усіх документів, необхідних для здійснення поточної діяльності Фонду;

• виконує інші функції, передбачені цим Статутом, покладені на нього Загальними зборами учасників Фонду, Правлінням чи Головою Правління.

4.6.2. Директор має право приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду, що не віднесені до компетенції Загальних зборів учасників Фонду чи Правління.

4.6.3. Директор отримує заробітну плату за свою роботу. На Директора Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення i соціальне страхування.

4.6.4. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам.

4.7. Усі особи, прийняті Директором на роботу до Фонду, є працівниками апарату Фонду.

4.7.1. На працівників апарату Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення i соціальне страхування.

4.8. Директор, Голова та члени Правління є посадовими особами Фонду.

5. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ФОНДУ.

5.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

5.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать Статуту Фонду та законодавству України.

5.3. Майно та кошти Фонду складають:

• внески засновників, учасників та інших благодійників;

• благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

• надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

• доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду;

• інші джерела, не заборонені законодавством України для неприбуткових організацій.

5.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

5.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

5.6. Фонд здійснює благодійну діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань.

5.7. Фонд може виступати засновником (учасником) товариств, підприємств та організацій зі статусом юридичної особи, у порядку, встановленому законодавством України.

5.8. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття поточних рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства та Статуту.

5.9. Розмір витрат на утримання Фонду (адміністративних витрат) не може перевищувати 20 відсотків його кошторису в поточному році.

5.10. Невикористані протягом фінансового року кошти Фонду, незалежно від джерела надходжень, вилученню не підлягають і залишаються на рахунках Фонду в наступному фінансовому році.

5.11. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом та внутрішніми документами Фонду. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) Фонду, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, забороняється.

6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ

6.1. Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність і відповідає за вірогідність даних обліку й звітності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Звітність надається по формі, строкам та органам, установам, організаціям згідно із законодавством України.

6.3. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти як в національній, так і в іноземній валютах. Фінансова діяльність Фонду, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються 2/3 голосів членів Фонду, присутніх на Загальних зборів учасників Фонду.

7.2. Питання про внесення змін та доповнень до Статуту Фонду включається до порядку денного Загальних зборів учасників Фонду на вимогу Директора, Правління, або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів Фонду.

7.3. Про зміни та доповнення, що сталися у Статутних документах, Фонд повідомляє реєструючий орган. Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

8.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.

8.2. Фонд припиняється за рішенням Загальних зборам учасників Фонду, суду та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.3. Порядок припинення визначається чинним законодавством України.

8.4. У разі припинення Фонду (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача його активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або такі активі підлягають зарахуванню до доходу бюджету.